La passione poetica di Ignazio Buttitta

Nessun poeta siciliano è riuscito mai, come lui, a cantare la tragedia di un popolo oppresso. Cuore, cervello e passione nel suono della sua lingua dolcissima. Un poeta indimenticabile!

.

U RANCURI
(discorso ai feudatari)

Chi mi cuntati?
io u pueta fazzu!
C’è aria di timpesta
u sacciu,
a vidu:
u marusu sata i scogghi,
u celu avvampa!

Chi mi cuntati?
iu a paci amu;
e sta casa facci u mari
cu Palermu nte vrazza,
i muntagni ntesta,
e l’aceddi ca passanu e salutanu.

Vuàtri nte città,
nte palazzi moderni
chi cammareri in divisa;
chi fimmini in vestaglia,
beddi,
e i minni duri.
Nte palazzi e nte città,
quagghiati du piaciri;
chi cani e chi gatti
ca sàtanu nte gammi,
chi ghiocanu nte divani;
chi mancianu comu vuàtri
e cacanu nte gnuni.

Io vi cunsidiru,
e forsi
arrivu a scusarivi:
u privilegiu piaci,
a tradizioni di l’abusu
a disumanità
u sfruttamentu piaci,
l’aviti nto sangu;
e vurissivu ristari a cavaddu
cu elmu e scutu
e li spati puntati;
crociati di l’ingiustizia,
a massacrari i poveri.

Io vi cunsidiru,
haiu a facci tosta!
sunnu i braccianti chi v’odianu,
i disoccupati a turnu;
all’asta nte chiazzi
ad aspittari un patruni
chi pritenni lu baciulimanu.
Sunnu i senzaterra,
i cozzi cotti o suli chi v’odianu,
vonnu i feudi:
u vostru sangu sigillatu nte carti,
un orbu ci leggi!
I feudi,
chi taliati cu cannocchiali
e nàtanu nta l’aria.

Sunnu latri!
Non lu dicu io
iddi u dicinu:
“Semu latri,
nnu nzignastivu vuàtri.”
Non lu dicu io
iddi u dicinu:
“I nostri nanni
i nanni di nostri nanni
i nostri patri
si susevanu all’arba;
facevano a strata a pedi,
turnavanu cu scuru,
durmevanu quattr’uri.

Vuàtri aviti a dòrmiri quattr’uri
zappari quattordici uri
disidirari u pani
torciri i cammìsi
stricari u mussu nterra
sputari u sangu di primuna,
vuàtri!

Vuàtri aviti a strinciri ossa di fimmina
sunnàri miseria
lamenti
dispirazioni;
darivi pugna ntesta,
vuàtri!”

Non lu dicu io
iddi u dicinu:
“Si niscissiru di fossi
i nostri morti
vi nfurcassiru;
v’abbruciassiru vivi!

Vi mittissiru u capizzuni
u sidduni
u suttapanza
i spiruna a valanza
i muschi cavaddini;
e lignati nte rini,
nte rini!”

Non lu dicu io
iddi u dicinu:
“Facevanu i guerri,
(i faciti ancora
e poveri di dintra
ed e populi di fora)
u re mannava a cartullina,
urdinava a mobilitazioni;
i matri accumpagnavanu
i figghi a stazioni,
i muggheri u maritu;
i picciriddi chiancevanu,
e vuàtri battevavu i manu.

Arrivavanu o campu,
u ginirali faceva a parlata;
u parrinu diceva a missa,
dava i santuzzi,
l’infirvurava:
‘Cu mori cca,
acchiana ncelu,’
e ghisava u iditu.

U diceva apposta;
i morti ristavano suttaterra,
scattavano;
i fimmini si vistevanu a luttu,
si scurciavanu l’ossa;
mmaledicevanu u nfernu,
u paradisu;
i figghi
taliavanu u ritrattu o muru,
u ritrattu du guardianu da casa,
mortu.”

Non lu dicu io
iddi u dicinu:
“Ci facevavu u monumentu,
ci scrivevavu l’epigrafi:
nomi
cugnomi
gradu:
Morti per la patria.”

Sgràccanu na bistemia:
“Morti pi patruna!
Pi porci grassi!
Pi lupi!”

Non lu dicu io
iddi u dicinu:
“Fineva a guerra,
i vivi turnavanu;
l’orbi
i surdi
i muti,
i pazzi turnavanu;
turnavanu chiddi chi gammi tagghiati,
i sfriggiati,
i senzavrazza;
ci appizzavanu i midagghi,
– i frattagghi o pettu –
e i facevanu sfilari;
a banna sunava:
viva u re!
viva u re!
e vuàtri battevavu i manu.”

Non lu dicu io
iddi u dicinu:
certi voti chiancinu,
si muzzicanu i manu;
io mi cummovu.
“Turnavanu nte tani” dicinu,
“Turnavanu a manciari erba,
a scaricari varrìla di suduri,
a marinari cunigghi magri;
i cunigghi figghiavanu cunigghi,
l’erba non bastava.

Si niscevanu di tani
cu l’ugna i fora,
cu ritrattu du re,
chi banneri tricculura;
chi picciriddi nte crapicchi
c’addattavanu sucu d’erba amara,
si scatinava a carnificina;
ci mannavanu i carrubineri,
i surdati italiani
a sparari supra i scheletri:
addumavanu cu un cirinu,
fitevanu nte chiazzi!

Vineva u carruzzuni,
arricuggheva a munnizza,
u parrinu a binidiceva:
requièscat in pace,
e a munnizza acchianava ncelu.

Ncelu si riuniva a ‘Corti’:
giurati
magistrati
presidenti,
e facevanu u prucessu:
ascutavanu a parti lesa,
i testimoni,
a difisa:
nisceva a sintenza,
assolti!

Cumparevanu l’ancili;
l’ancili ci mpristavanu l’ali,
San Petru grapeva i porti,
e a munnizza traseva mparadisu.”

Non lu dicu io
iddi u dicinu.
Io u pueta fazzu:
caminu supra i negghi,
leggiu nto celu,
cuntu i stiddi,
parru ca luna:
acchianu
e scinnu!
U pueta fazzu:
tessu,
raccamu,
cusu,
scusu:
arripezzu cu fili d’oru!

Adornu,
allisciu,
allustru:
decoru senza culuri!

Ntrizzu ciuri,
appàru artari,
chiantu banneri:
abbillisciu u munnu,
carmu u mari ca vuci!

Sugnu un ghiardinu di ciuri
e mi spartu a tutti;
una cassa armonica
e sonu pi tutti;
un agneddu smammatu
e chianciu pi tutti agneddi smammati.

Chi mi cuntati?
io u pueta fazzu:
amu i tavuli cunzati,
i fimmini,
i piacìri,
u lussu.
Amu u dinari
(a bumma atomica nte manu di l’omu,
nto cori di l’omu
e nun scatta!)

U pueta fazzu,
e vogghiu a paci nta me casa
pi scurdari a guerra
nte casi di l’àutri;
a cuitutini nta me casa
pi scurdari u tirrimotu
nte casi di l’àutri:
sugnu un cani da vostra razza!

Non mi manca nenti,
non disidiru nenti;
sulu na curuna
pi recitari u rusariu a sira,
e nun c’è nuddu
chi me la porta di ferru filatu
pi nchiacchiarimi a un palu!


Testata giornalistica registrata con il n. 45 del 6 ottobre 1983 del Tribunale di Enna. Direttore Responsabile Dott. Maurizio Prestifilippo

Via Roma 65 - 94015 Piazza Armerina e-mail: orizzontierei@gmail.com